Środa, 21 października 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Biuro Informacyjne Sądu - Czytelnia akt
 
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Czytelnia akt

Od dnia 4 stycznia 2013 r., w ramach powołanego do życia Biura Informacyjnego Sądu, działa czytelnia akt dla wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie mieszczących się przy al. Solidarności 127:
I Cywilnego, II Cywilnego, III Cywilnego, V Karnego, VI Karnego Odwoławczego, VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VIII Penitencjarnego.

Czytelnia mieści się w pokoju nr 387 - III piętro, korytarz M

Czytelnia jest czynna:
w poniedziałki od 8.30-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30

Akta można zamawiać:
• telefonicznie pod numerem: 22 440-10-80 lub 22 440 20 71
• drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl
• lub osobiście w Czytelni

W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o wcześniejsze umówienie terminu udostępnienia akt telefonicznie bądź mailowo.

Przed skorzystaniem z czytelni prosimy o zapoznanie się z Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

REGULAMIN
Czytelni akt
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
w Warszawie

1.
Z dniem 4 stycznia 2013r. przeglądanie akt przez osoby do tego uprawnione odbywa się w czytelni akt, znajdującej się w sali nr 387 III piętro korytarz M budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy al. Solidarności 127.
Czytelnia stanowi część Biura Informacyjnego Sądu (BIS), nadzór nad funkcjonowaniem Czytelni sprawuje Kierownik BIS.

2.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa akt sądowych, Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.

3.
Czytelnia akt w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie jest czynna:
• w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18.00, z tym, że czas przeznaczony na zapoznanie z aktami mija o godz. 17.45
oraz
• od wtorku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30, z tym, że czas przeznaczony na zapoznanie z aktami mija o godz. 15.30.
Każdorazowo akta spraw sądowych zwracane są do właściwego sekretariatu.

4.
Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt spraw wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (z wyjątkiem IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego, który przyjmuje interesantów w sekretariacie w budynku Sądu przy ul. Sapieżyńskiej 10a), z zastrzeżeniem, że czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności (sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy).

5.
Złożenie zamówienia w czytelni akt możliwe jest:
- telefonicznie pod numerem: 22 440-10-80
- drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl
- lub osobiście w Czytelni

Składając zamówienie, należy podać sygnaturę sprawy, nr wydziału, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.

6.
Przed skorzystaniem z Czytelni akt, interesanci mają obowiązek:
- pozostawić okrycia wierzchnie w szatni,
- okazać pracownikowi czytelni akt dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- złożyć czytelny podpis w karcie zawierającej rejestr osób przeglądających dane akta znajdującej się na wewnętrznej stronie obwoluty akt (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu czytelni)
- stosować się do wskazówek porządkowych pracowników Czytelni.

7.
Akta przekazywane są do czytelni (czas oczekiwania ok. 15 - 20 minut) po stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu, że osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i że akta mogą być udostępnione interesantowi. W przypadku wątpliwości, powyższa kwestia (uprawnień) ustalana jest przez pracownika czytelni telefonicznie, a następnie składane jest zamówienie w Wydziale za pośrednictwem wewnętrznego systemu powiadamiającego. Po weryfikacji danych, Kierownik sekretariatu przekazuje akta do Czytelni - co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt kierownik sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika czytelni, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.

8.
Akta spraw znajdujących się w wydziale lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie.
Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe (o czym Czytelnię zawiadamia Kierownik) z powodu:

- braku akt w Wydziale
- pracy sędziego

udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika czytelni z właściwym Wydziałem.

9.
Przeglądanie akt odbywa się wyłącznie w pomieszczeniu Czytelni, po zajęciu miejsca przy stoliku wskazanego przez pracownika Czytelni. Osoba korzystająca z Czytelni ma prawo do zamówienia więcej niż jednych akt. Jednak możliwe jest zapoznanie się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane i dopiero wówczas mogą zostać mu udostępnione następne akta.
Wielotomowe akta sprawy udostępniane są sukcesywnie, kolejno po dwa-trzy tomy.
Prokuratorzy Wydziału Sądowego Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie zapoznają się z aktami sprawy w pomieszczeniu będącym w dyspozycji Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie (pok. 178).

10.
W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu po zgłoszeniu tej kwestii pracownikowi czytelni i uzyskaniu zgody.

11.
Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia, wniesieniu stosownej opłaty. W kwestiach budzących wątpliwości, czy wydanie kserokopii z akt sądowych jest dopuszczalne, decyzję podejmuje Kierownik Sekretariatu.
Wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy, przeglądanej w czytelni akt, w ilości do 15 stron realizowane jest w dniu złożenia wniosku, powyżej wskazanej ilości powinno nastąpić w terminie 3 - 7 dni od daty złożenia wniosku (o ile wniosek nie dotyczy znacznej ilości kart) lub w innym wskazanym terminie.

12.
Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, po wypełnieniu stosownego wniosku, pod nadzorem pracownika obsługującego czytelnię. W kwestiach budzących wątpliwości decyzje podejmuje Kierownik Sekretariatu.

13.
Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek) oraz wynoszenie akt poza czytelnię.
Wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone pracownikowi czytelni akt.

14.
Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania uwagi (skupienia) innych osób. Na terenie czytelni akt obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i napojów.

15.
Osoby korzystające z czytelni akt mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag pracowników czytelni.

16.
W sprawach nieujętych w niniejszych regulaminie stosuje się przepisy regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz innych przepisów prawa.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Jacek Kujawski
Data wytworzenia: 17.06.2010
Data wprowadzenia: 17.06.2010
Data aktualizacji: 15.10.2013
Dokument wyświetlony razy: 34 435
Dokument aktualizowany razy: 28
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku