Czwartek, 02 kwietnia 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Pracownicy RODK
 
To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Pracownicy RODK

KIEROWNIK:
Maria Juzwa - absolwentka psychologii w KUL, Studium Pedagogicznego i Studium Życia Rodzinnego. Psycholog w RODK od 1996r. Od 2011r. pełni funkcję kierownika.
Od 2000r. jest mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z List Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni rodzinnej, przedszkolach masowych oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym, pełniąc funkcję kuratora społecznego przez 12 lat.
Ukończyła liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz mediacji w konfliktach wewnątrzrodzinnych i wewnątrzgrupowych. Od 2005r. posiada uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Współpracuje z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie, gdzie zajmuje się systemową terapią rodzin oraz terapią indywidualną z wykorzystaniem technik poznawczo – behawioralnych, logoterapii.

PEDAGODZY:
Ewa Podleśko - absolwentka pedagogiki, z II stopniem specjalizacji zawodowej, ukończyła również Studium Podyplomowe Problemów Rodziny przy IPSiR; Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych; Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży; liczne seminaria, szkolenia, doskonalenie się w zakresie wiedzy o rodzinie (kursy dotyczące rodziny, wpływie struktury rodziny na funkcjonowanie jej członków); informacje o stalkingu, przemocy w rodzinie, zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży, wykorzystywaniu seksualnym małoletnich, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Pracowała jako wychowawczyni w Schronisku i Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich. Wieloletni pracownik ROD-K Warszawa – Praga (związana z Ośrodkiem niemal od początku trwania jego działalności, pełniła obowiązki Kierownika ROD-K). Otrzymała wiele nagród za wyróżniającą pracę na rzecz dziecka i rodziny – m.in. Nagroda Ministra Sprawiedliwości II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy diagnostyczno – mediacyjnej, Nagroda Specjalna II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pięciokrotnie nagrodzona nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z młodszymi stażem pracownikami.

Joanna Stępniak – pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym Warszawa – Praga od 2006 roku. Absolwentka filologii polskiej oraz pedagogiki o specjalizacji – resocjalizacja. Posiada 49-letni staż pracy pedagogicznej oraz bogate doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga w placówce resocjalizacyjnej. Przez 16 lat pełniła funkcję dyrektora MOW-u oraz głównego specjalisty ds. kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych. Odznaczona Złotym Krzyżem za zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania III, II i I stopnia.
Swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą specjalistyczną dzieli się z pedagogami młodszymi stażem. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktyki i staże zawodowe w ROD-K Warszawa – Praga.

Izabela Smolińska–Trała – pedagog, absolwentka UW Wydział Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją pedagogika społeczno – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako kurator sądowy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach regularnych szkoleń. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktykę i staże zawodowe w ROD-K.
Od 1999 roku pedagog ROD-K Warszawa – Praga. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Łukasz Zbroszczyk - absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział rewalidacji i resocjalizacji, kierunek psychopedagogika kreatywności i kierunek etyka. Jako pedagog szkolny pracował w jednym z warszawskich gimnazjów, gdzie również był członkiem zespołu interwencyjnego oraz koordynatorem do spraw bezpieczeństwa. Ukończył m.in. szkolenia: "Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów", "Nowe rozwiązania prawne w zakresie wsparcia rodziny" i "Zagrożenia wychowawcze w cyberprzemocy".

Katarzyna Malinowska - absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Doświadczenie zdobywała pracując jako wychowawca w Domu Dziecka nr 15 w Warszawie, a także pełniąc funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Odbywała również staż w Centrum Mediacji Partners Polska. Odbyła szkolenie „Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie”. W RODK WP pracuje od 2007r.

PSYCHOLODZY:
Róża Nowak - psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie stosowanej psychologii klinicznej, specjalizacja psychologia sądowa. Wieloletni pracownik RODK, wcześniej wiele lat pracy z rodzicami i dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Posiada kompetencje do pracy z dziećmi mającymi problemy w funkcjonowaniu poznawczym (diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi), społecznym i emocjonalnymi (socjoterapia, uzależnienia). Na wiedzy tej bazuje w pracy zawodowej, jednocześnie jednak stale podnosząc swoje kwalifikacje (m.in. poziom A z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, pierwszy poziom kursu Systemowej Terapii Rodzin – Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, certyfikat mediatora rodzinnego, Studium metod pracy z ofiarami nadużyć seksualnych, ich rodzinami i opiekunami). Została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Sprawuje merytoryczną opiekę nad studentami odbywającymi praktykę lub staż zawodowy w ROD-K Warszawa - Praga.

Katarzyna Balik - uzyskała tytuł magistra psychologii, o specjalności sądowej i penitencjarnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto przeszła szkolenie w zakresie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szereg kursów podnoszących kompetencje w zakresie diagnozy. Zamierza nadal poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w szkole podstawowej, w liceum oraz w Ośrodku Kuratorskim, zajmując się młodzieżą niedostosowaną społecznie. Kilka lat pełniła funkcję rodzinnego kuratora społecznego.
Od 2006 roku psycholog ROD-K Warszawa – Praga.

Aleksandra Głowa – psycholog; absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie o specjalności psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii; ukończyła Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny, uczestniczy regularnie w szkoleniach, m.in. „Psychoterapia i poradnictwo”, „Rysunkowe metody projekcyjne – zastosowanie i interpretacja”, „Wykrywanie kłamstwa i manipulacji w rozmowie z dorosłymi i dziećmi”, „Specyfika sądowej ekspertyzy o nieletnich. Ocena ryzyka zachowań przestępczych”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkolnictwie specjalnym, z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz jako psycholog szkolny z dziećmi i rodzinami. Współpracowała z Bródnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” oraz Fundacją „Zdrowie”, gdzie działała na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i osób z zaburzeniami psychicznymi.
Nieustannie poszerza umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu ekspertyzy sądowo-psychologicznej w sprawach z udziałem dzieci. Na stanowisku psychologa w ROD-K pracuje od lipca 2012 r.

Jakub Gutowski - tytuł magistra psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w zawodzie psychologa od roku 1999. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. Przez sześć lat pracował, między innymi, w Ośrodku Terapii Dzieci z Porażeniem Mózgowym i Problemami Neurorozwojowymi (w Oddziale XVII Stołecznego Centrum Rehabilitacji, przy ul. Ożarowskiej 75a w Warszawie), przedszkolu specjalnym. Przez kilkanaście lat prowadził zajęcia akademickie z zakresu psychologii (między innymi w SWPS, WSP, WSFiZ, WSZiP). Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych (drukowanych między innymi w czasopiśmie „Psychologia w Szkole”). Aktualnie na stałe współpracuje z Centrum Psychoterapii i Mediacji, pomagając osobom dorosłym, dzieciom oraz parom.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w m.in. w następujących szkoleniach: z zakresu Nauczania Kierowanego (prowadzone przez O. Surtees), Kinezjologii Stosowanej (metoda Dennisona), etyki w zawodzie psychologa, z zakresu umiejętności psychoterapeutycznych. Posiada certyfikat Master-Practitioner in the art of Neuro-Linguistic Programming.
W ROD-K Warszawa-Praga pracuje od kwietnia 2013r.

Magdalena Jastrzębska – absolwentka psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, aktualnie odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, m.in. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym „Dudziarska”.
W ROD-K Warszawa – Praga pracuje od stycznia 2008 roku. Od 2012 roku jest biegłym z listy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Małgorzata Michta - ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Jest również absolwentką Studium Opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci współorganizowanego przez FDN i PTP; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PTP. Ponadto bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi oraz dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonymi, odrzuconymi, mającymi problemy adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami; nie radzącymi sobie z „trudnymi” emocjami.
W ROD-K Warszawa – Praga pracuje od 2008 roku.

Magdalena Plewka – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego zrealizowane przez Fundację Dzieci Niczyje oraz szkolenie w Instytucie Ekspertyz Sądowych dotyczące oceny kompetencji wychowawczych rodziców. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc również w konferencjach (m.in. Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, konferencji organizowanej corocznie przez Fundację Dzieci Niczyje – „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”) oraz szkoleniach z zakresu diagnozy i narzędzi psychologicznych. Certyfikowana absolwentka szkolenia „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" zrealizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje, uprawniającego do prowadzenia warsztatów dla rodziców. Obecnie w trakcie studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych, specjalizacja Trener Umiejętności Wychowawczych.
Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga od lutego 2013 roku.

Monika Sroka - psycholog; absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie o specjalności klinicznej i neuropsychologii; ukończyła Studium Pedagogiczne (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Studium Psychologii Sądowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), Kurs Mediatora Sądowego (Ośrodek Konsultacyjno - Mediacyjny w Lublinie). Pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, mającymi trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”. Opiniodawstwo sądowe stanowi główny obszar jej zainteresowań zawodowych. Warsztat pracy wzbogaca o szkolenia z zakresu ekspertyzy sądowo - psychologicznej w sprawach opiekuńczych, rozwodowych, nieletnich, psychopatologii społecznej i kryminologii. Od października 2013 r. pracuje w ROD- K Warszawa- Praga.

Aleksandra Woś-Janik - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności zawodowe zdobywała zarówno w placówkach leczniczych jak też współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkolenia z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami, terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży. Brała udział w warsztatach szkoleniowych z wybranych zagadnień współczesnej seksuologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych oraz licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych. Z RODK Warszawa - Praga związana od 2006 roku, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem w sprawach zleconych przez sądy.

Dobromiła Wronowska – absolwentka psychologii wychowawczej stosowanej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m.in. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, szkolenia z zastosowania technik diagnostycznych. Od 2007 roku pracuje w ROD-K Warszawa – Praga w Warszawie. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Anna Żulewska - psycholog, absolwentka SWPS w Warszawie, ukończyła specjalność w obszarze interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną, które zdobywała m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie współprowadziła warsztaty dla młodzieży. Regularnie poszerza swój warsztat pracy w ramach udziału w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy oraz pomocy psychologicznej rodzinie w sytuacji kryzysu.
Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga od lutego 2013 roku.
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Maria Juzwa
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 08.05.2015
Data wprowadzenia: 08.05.2015
Data aktualizacji: 08.05.2015
Dokument wyświetlony razy: 9 972
Dokument aktualizowany razy: 7
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku