Czwartek, 27 czerwca 2019 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
 
To jest wersja archiwalna z dnia 24.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

KIEROWNIK:
Maria Juzwa - absolwentka psychologii w KUL, Studium Pedagogicznego i Studium Życia Rodzinnego. Psycholog w RODK od 1996r. Od 2011r. pełni funkcję kierownika.
Od 2000r. jest mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z list Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni rodzinnej, przedszkolach masowych oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym, pełniąc funkcję kuratora społecznego przez 12 lat.
Ukończyła liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz mediacji w konfliktach wewnątrzrodzinnych i wewnątrzgrupowych. Od 2005r. posiada uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Współpracuje z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie, gdzie zajmuje się systemową terapią rodzin oraz terapią indywidualną z wykorzystaniem technik poznawczo – behawioralnych, logoterapii.

PEDAGODZY:
Ewa Podleśko - absolwentka pedagogiki, z II stopniem specjalizacji zawodowej, ukończyła również Studium Podyplomowe Problemów Rodziny przy IPSiR; Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych; Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży; liczne seminaria, szkolenia, doskonalenie się w zakresie wiedzy o rodzinie (kursy dotyczące rodziny, wpływie struktury rodziny na funkcjonowanie jej członków); informacje o stalkingu, przemocy w rodzinie, zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży, wykorzystywaniu seksualnym małoletnich, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Pracowała jako wychowawczyni w Schronisku i Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich. Wieloletni pracownik ROD-K Warszawa – Praga (związana z Ośrodkiem niemal od początku trwania jego działalności, pełniła obowiązki Kierownika ROD-K), obecnie Zespołu. Otrzymała wiele nagród za wyróżniającą pracę na rzecz dziecka i rodziny – m.in. Nagroda Ministra Sprawiedliwości II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy diagnostyczno – mediacyjnej, Nagroda Specjalna II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pięciokrotnie nagrodzona nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z młodszymi stażem pracownikami.

Izabela Smolińska–Trała – pedagog, absolwentka UW Wydział Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją pedagogika społeczno – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako kurator sądowy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach regularnych szkoleń. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktykę i staże zawodowe w Zespole.
Od 1999 roku pedagog ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Katarzyna Malinowska - absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Doświadczenie zdobywała pracując jako wychowawca w Domu Dziecka nr 15 w Warszawie, a także pełniąc funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Odbywała również staż w Centrum Mediacji Partners Polska. Odbyła szkolenie „Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie”. Od 2007 r. pracownik RODK, obecnie Zespołu.

PSYCHOLODZY:

Magdalena Jastrzębska – absolwentka psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, aktualnie odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, m.in. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym „Dudziarska”.
Od stycznia 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole. Od 2012 roku jest biegłym z listy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Małgorzata Michta - ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Jest również absolwentką Studium Opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci współorganizowanego przez FDN i PTP; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PTP. Ponadto bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi oraz dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonymi, odrzuconymi, mającymi problemy adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami; nie radzącymi sobie z „trudnymi” emocjami.
Od 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole.

Magdalena Plewka – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych po studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i opiniowania sądowo-psychologicznego m.in. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi” w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, „Zastosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej”, „Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce”. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (np. „Szkoła dla Rodziców cz. 1 i 2”, „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice"). Nieustannie doskonali swój warsztat pracy i wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami w trakcie konferencji naukowych. W Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej wygłosiła referat: „Diagnoza w praktyce psychologicznej” (marzec 2017 r.) oraz zaprezentowała projekt skali do badania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3.
Od lutego 2013 roku psycholog w RODK, od 2016 r. specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Joanna Romaniuk – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od kilku lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Nowowiejskim. Od czerwca 2016 r. psycholog w OZSS Białystok, od lutego 2017 r. – OZSS Warszawa – Praga.

Monika Sroka - psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie o specjalności klinicznej i neuropsychologii; ukończyła Studium Pedagogiczne (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Studium Psychologii Sądowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), Kurs Mediatora Sądowego (Ośrodek Konsultacyjno- Mediacyjny w Lublinie). Pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, mającymi trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie. Opiniodawstwo sądowe stanowi główny obszar jej zainteresowań zawodowych. Warsztat pracy wzbogaca o szkolenia z zakresu ekspertyzy sądowo - psychologicznej w sprawach opiekuńczych, rozwodowych (w tym w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie), nieletnich, psychopatologii społecznej i kryminologii. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych (wygłoszone referaty: w 2015r. – Diagnoza nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych: możliwości i ograniczenia; w 2017r. – Funkcjonowanie psychologiczne rodziców w sytuacji rozwodu; Badanie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3 lat). Od października 2013 r. psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym Warszawa- Praga, od 2016 r.  specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie.

Lidia Tkaczenko – Trybun – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie współtworzyła świetlicę socjoterapeutyczną, w Poradni Psychosomatycznej SZPZOZ przy ul. Niekłańskiej 4/24 i w Domu Dziecka nr 1. Dodatkowo ukończyła podyplomowe szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. W całej swojej karierze zawodowej zajmowała się problemami dziecka i jego rodziny w różnych aspektach. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu wykorzystuje podejście interdyscyplinarne. Od 2017r. specjalista w zakresie pedagogiki w OZSS.

Aleksandra Woś-Janik - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności zawodowe zdobywała zarówno w placówkach leczniczych jak też współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkolenia z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami, terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży. Brała udział w warsztatach szkoleniowych z wybranych zagadnień współczesnej seksuologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych oraz licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych. Od 2006 roku związana z RODK-Praga, obecnie Zespołem, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem w sprawach zleconych przez sądy.

Dobromiła Wronowska – absolwentka psychologii wychowawczej stosowanej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m.in. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, szkolenia z zastosowania technik diagnostycznych. Od 2007 roku w ROD-K Warszawa – Praga w Warszawie, obecnie w Zespole. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Anna Żulewska - psycholog, absolwentka SWPS w Warszawie, ukończyła specjalność w obszarze interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną, które zdobywała m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie współprowadziła warsztaty dla młodzieży. Regularnie poszerza swój warsztat pracy w ramach udziału w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy oraz pomocy psychologicznej rodzinie w sytuacji kryzysu.
Od lutego 2013 roku Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Maria Juzwa
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 08.05.2015
Data wprowadzenia: 08.05.2015
Data aktualizacji: 24.03.2017
Dokument wyświetlony razy: 19 435
Dokument aktualizowany razy: 7
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku