Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Kraje Unii Europejskiej
 

Kraje Unii Europejskiej

Od dnia 18 czerwca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE typ L z dnia 10 stycznia 2009 r. Nr 7, s. 1)

Zasięg terytorialny

państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy

I. Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009:

1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (w podaniu należy wskazać: adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu kontaktowego ewentualnie adres poczty elektronicznej)

2. wniosek wierzyciela (formularz - załącznik VI do rozporządzenia - dwie wersje językowe) - wypełnić część B od pkt. 7-14, podpisać oba formularze

3. wyciąg z orzeczenia (wyroku lub ugody) - formularz - załącznik I lub II do rozporządzenia - dwie wersje językowe - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela

4. odpis wyroku/postanowienia zasądzającego alimenty z adnotacją sądu o prawomoności i/lub wykonalności (nie kserokopia)

5. zestawienie zaległości alimentacyjnych

6. pełnomocnictwo dla właściwego organu centralnego w następujących państwach: Francja, Grecja, Czechy

7. jeśli dziecko uprawnione do alimentów ukończyło 16 lat należy dołączyć do wniosku (lub w trakcie postępowania przesyłać na początku każdego roku szkolnego) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wszystkie dokumenty (dot. pkt 2-7) składa się w 2 egzemplarzach, tj. oryginały + kserokopie!

UWAGA! w przypadku Wielkiej Brytanii - dokumenty nalezy złożyć w 3 egzemplarzach.


II. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o podjęcie szczególnych działań:

1. wniosek wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o podjęcie szczególnych działań na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (brak odpowiedniego formularza).

Podanie (wniosek) powinno zawierać:

a) określenie zakresu przedmiotowego (informacje poniżej) wraz z krótkim uzasadnieniem oraz dane dłużnika/wierzyciela takie jak:
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,

o ile znane:
- ostatni znany adres za granicą,
- zagraniczny numer identyfikacyjny lub ubezpieczenia społecznego,
- wszelkie inne informacje, które mogą okazać się przydatne np. nazwa obecnego/poprzedniego pracodawcy, nazwiska i adresy członków rodziny, dane dot. pojazdu lub nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem itp.

b) informacje, czy zachodzi niebezpieczeństwo, że poinformowanie osoby, której dane się zbiera, może zaszkodzić skutecznemu odzyskaniu należności alimentacyjnych

c) załączniki: odpis/kserokopię wyroku/postanowienia zabezpieczającego/ugody zasądzającego/alimenty (wymagane!)

Zakres przedmiotowy wniosku o podjęcie szczególnych działań:

Wnioski o podjęcie szczególnych działań obejmują:
• pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika i wierzyciela
• ułatwienie poszukiwania informacji na temat dochodów lub majątku dłużnika lub wierzyciela
• ułatwienie uzyskania dokumentacji lub innych dowodów
• udzielenie pomocy w ustaleniu ojcostwa
• wszczęcie postępowania lub ułatwienie jego wszczęcia, aby doprowadzić do podjęcia niezbędnych środków tymczasowych
• ułatwienie doręczenia dokumentu

INSTRUKCJE I FORMULARZE

Przydatne linki:

1. strona Ministerstwa Sprawiedliwości/Współpraca międzynarodowa/Alimenty: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

2. Europejski portal e-sprawiedliwość:
https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations_forms-274-pl.do#action

3. Europejski atlas sądowniczy w sprawach cywilnych:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_pl.htm?countrySession=23&« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Dariusz Ołowski
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 20.04.2012
Data wprowadzenia: 20.04.2012
Data aktualizacji: 11.04.2017
Dokument wyświetlony razy: 11 318
Dokument aktualizowany razy: 15
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku