Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Konwencja nowojorska
 

Konwencja nowojorska

Konwencja nowojorska - informacje

Podstawa prawna: Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji sądy okręgowe zostały wskazane jako organy pośredniczące w przesyłaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych

Państwa-Strony Konwencji: (pominięto państwa członkowskie UE) Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Boliwia*), Bośnia i Hercegowina**), Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Czarnogóra**), Dominikana*), Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kambodża*), Kirgistan, Kolumbia, Kuba*), Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia**), Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo-Afrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Salwador*), Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina**), Urugwaj, Watykan

*) państwa oznaczone gwiazdką podpisały Konwencję nowojorską, lecz nie ma ona jeszcze zastosowania w stosunku do tych państw

**) do tych państw zastosowanie ma Konwencja z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny

Wymagane dokumenty:

1. wniosek, zaadresowany do organu przyjmującego w państwie, w którym przebywa osoba zobowiązana do alimentacji – wykaz organów przyjmujących w państwach obcych ikona pdf

a) wniosek sporządzony według wzoru i podpisany przez wnioskodawcę należy składać w dwóch egzemplarzach, wszystkie załączniki - w oryginale + jedna kserokopia

b) we wniosku należy wskazać konto bankowe, na które wyegzekwowane alimenty mają być przekazywane; dodatkowo: nazwisko i imię posiadacza rachunku, nazwę banku, numer konta poprzedzony literami PL oraz SWIFT lub BIC (kody bankowe umożliwiające otrzymanie przelewu z zagranicy)

c) do wniosku należy dołączyć wyliczenie zaległości alimentacyjnych na odpowiednich formularzach (dostępne na stronie) w odniesieniu do wszystkich wyroków/ugód będących podstawą wystąpienia. Wyliczenia składa się na formularzu polsko-, i obcojęzycznym – o ile jest dostępny

2. pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę organowi przyjmującemu w państwie obcym; podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie należy złożyć w obecności notariusza

3. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli uprawniony jest dzieckiem pozamałżeńskim - odpis zupełny aktu urodzenia)

4. odpis skrócony aktu małżeństwa; w przypadku orzeczonego rozwodu odpis zupełny aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie

5. odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty (jeżeli świadczenia alimentacyjne dochodzono są w oparciu o wyrok) opatrzony informacją o dacie uprawomocnienia się wyroku oraz o dacie jego wykonalności, a ponadto wzmianką, że od wyroku nie służy już w Polsce żaden zwyczajny środek odwoławczy lub odpis ugody zawartej przed sądem

6. poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia pozwanemu (jego pełnomocnikowi lub kuratorowi) odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie sądowej lub stosownego zaświadczenia sądu w tym zakresie.
W przypadku przyznania alimentów postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu, także kserokopię dowodu doręczenia osobie zobowiązanej do alimentacji odpisu postanowienia zabezpieczającego lub jej pełnomocnikowi

7. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 16 lat należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu. Zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki (rok) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

8. fotografie (po 1 szt.) osoby uprawnionej do alimentów oraz w miarę możności również osoby zobowiązanej do alimentacji; dołączenie fotografii nie jest bezwzględnie wymagane

9. dokument, z którego wynika prawo reprezentowania osoby uprawnionej - w przypadku gdy osoby uprawnionej nie reprezentuje rodzic należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

10. oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej pełnoletniej dochodzącej alimentów zaległych i bieżących

Komplet dokumentów składa się przy piśmie do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – wzór dostępny niżej na stronie (w piśmie przewodnim należy wskazać: adres zamieszkania wnioskodawcy, nr tel. kontaktowego ewentualnie adres poczty elektronicznej).

INSTRUKCJE I FORMULARZE
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Dariusz Ołowski
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 05.06.2012
Data wprowadzenia: 05.06.2012
Data aktualizacji: 11.04.2017
Dokument wyświetlony razy: 7 242
Dokument aktualizowany razy: 11
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku