Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
 

Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

KIEROWNIK:
Maria Juzwa - absolwentka psychologii KUL, Studium Pedagogicznego, Studium Życia Rodzinnego, 4-letniego Kursu Systemowej Psychoterapii Rodzin. Psycholog w OZSS (w RODK od 1996 r.). Od 2011 r. pełni funkcję kierownika.
Od 2000 r. jest mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z list Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni rodzinnej, przedszkolach masowych oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym, pełniąc funkcję kuratora społecznego przez 12 lat.
Ukończyła liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz mediacji w konfliktach wewnątrzrodzinnych i wewnątrzgrupowych. Od 2005 r. posiada uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Współpracuje z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie.

PEDAGODZY:

Agnieszka Olszewska – pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Kadr Instytucji Społeczno - Wychowawczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Pracowała jako wychowawca, później jako pedagog, w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Pełniła funkcję kuratora społecznego. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach podnoszących jej kompetencje i umiejętności zawodowe. Od 2015 roku specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Izabela Smolińska–Trała – pedagog, absolwentka UW Wydział Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją pedagogika społeczno – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako kurator sądowy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach regularnych szkoleń. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktykę i staże zawodowe w Zespole.
Od 1999 roku pedagog ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Lidia Tkaczenko – Trybun – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie współtworzyła świetlicę socjoterapeutyczną, w Poradni Psychosomatycznej SZPZOZ przy ul. Niekłańskiej 4/24 i w Domu Dziecka nr 1. Dodatkowo ukończyła podyplomowe szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. W całej swojej karierze zawodowej zajmowała się problemami dziecka i jego rodziny w różnych aspektach. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu wykorzystuje podejście interdyscyplinarne. Od 2017 r. specjalista w zakresie pedagogiki w OZSS.

PSYCHOLODZY:

Magdalena Jastrzębska – absolwentka psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, aktualnie odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, m.in. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym „Dudziarska”.
Od stycznia 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole. Od 2012 roku jest biegłym z listy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Małgorzata Michta - ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Jest również absolwentką Studium Opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci współorganizowanego przez FDN i PTP; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PTP. Ponadto bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi oraz dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonymi, odrzuconymi, mającymi problemy adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami; nie radzącymi sobie z „trudnymi” emocjami.
Od 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole.

Ewa Romańczuk - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji sądowej. Studiowała na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu psychologii sądowej w aspekcie międzynarodowym. Ukończyła studia podyplomowe pt. „Biegły psycholog sądowy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy” na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, podczas których odbyła staż w Instytucie Medycyny Sądowej Katalonii. Pracowała z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, mającymi problemy w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym. Doświadczenie w pracy z zakresu opiniowania sądowego zdobywała w I OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie. Nieustannie doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych z obszaru m.in. diagnozy sądowo – psychologicznej dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz stosowania narzędzi diagnostycznych w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i nieletnich. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również obszar psychologii klinicznej. Należy do Klubu Biegłego Psychologa w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie bierze udział w cyklicznych wykładach oraz wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami. Od 2017 r. specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

Monika Sroka - psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie o specjalności klinicznej i neuropsychologii; ukończyła Studium Pedagogiczne (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Studium Psychologii Sądowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), Kurs Mediatora Sądowego (Ośrodek Konsultacyjno- Mediacyjny w Lublinie). Pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, mającymi trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie. Opiniodawstwo sądowe stanowi główny obszar jej zainteresowań zawodowych. Warsztat pracy wzbogaca o szkolenia z zakresu ekspertyzy sądowo - psychologicznej w sprawach opiekuńczych, rozwodowych (w tym w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie), nieletnich, psychopatologii społecznej i kryminologii. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych (wygłoszone referaty: w 2015r. – Diagnoza nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych: możliwości i ograniczenia; w 2017r. – Funkcjonowanie psychologiczne rodziców w sytuacji rozwodu; Badanie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3 lat). Od października 2013 r. psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym Warszawa- Praga, od 2016 r.  specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie.

Magdalena Włodarczyk – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych po studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i opiniowania sądowo-psychologicznego m.in. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi” w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, „Zastosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej”, „Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce”. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy i wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami w trakcie konferencji naukowych. W Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza w praktyce psychologicznej” (marzec 2017 r.) zaprezentowała projekt skali do badania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3.
Od lutego 2013 roku psycholog w RODK, od 2016 r. specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Aleksandra Woś-Janik - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności zawodowe zdobywała zarówno w placówkach leczniczych jak też współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkolenia z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami, terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży. Brała udział w warsztatach szkoleniowych z wybranych zagadnień współczesnej seksuologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych oraz licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych. Od 2006 roku związana z RODK-Praga, obecnie Zespołem, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem w sprawach zleconych przez sądy.

Dobromiła Wronowska – absolwentka psychologii wychowawczej stosowanej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m.in. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, szkolenia z zastosowania technik diagnostycznych. Od 2007 roku w ROD-K Warszawa – Praga w Warszawie, obecnie w Zespole. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Anna Żulewska - psycholog, absolwentka SWPS w Warszawie, ukończyła specjalność w obszarze interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną, które zdobywała m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie współprowadziła warsztaty dla młodzieży. Regularnie poszerza swój warsztat pracy w ramach udziału w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy oraz pomocy psychologicznej rodzinie w sytuacji kryzysu.
Od lutego 2013 roku Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole.

PSYCHIATRZY:

Adam Bajguz - absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Proces specjalizacji z psychiatrii zakończył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w IV Klinice Ogólnopsychiatrycznej. W tym czasie pełnił także obowiązki lekarza psychiatry w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. Pracował także w Poradni Leczenie Uzależnienia od Alkoholu i Osób Współuzależnionych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Diagnosta i klinicysta psychiatrii dorosłych. Od 8 lat jest zatrudniony w OZSS Warszawa Praga (dawniej ROD-K). 
W swoim etosie pracy kładzie duży nacisk na empatię i wypracowanie więzi terapeutycznej z pacjentami. Priorytetami są również tolerancja i walka ze stereotypami. Będąc pracownikiem OZSS, w procesie diagnostyki i oceny zdrowia psychicznego osoby badanej pozostaje obiektywny i nie ulega stereotypom. Jakkolwiek, jako psychiatra dorosłych, konsultuje głównie rodziców, to dobro dziecka jest dla niego zawsze nadrzędnym priorytetem.

Anna Bielewicz-Bogucka - absolwentka AM w Białymstoku - lekarz pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej. Twórczyni Oddziału Nerwic w Głoskowie. Długoletni ordynator tego Oddziału a następnie - Oddziału Nerwic w Zagórzu k. Warszawy. Wieloletni konsultant Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej. Dyrektor (3 kadencje) SZNOZ w Zagórzu, któremu podlegały Szpitale Psychiatryczne w Garwolinie, Józefowie, Otwocku i Zagórzu oraz PZP w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu nerwic dzieci i młodzieży. Organizatorka obozów i turnusów terapeutycznych w górach i nad morzem.
Od kilkudziesięciu lat związana również z RODK zaś obecnie - z II OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie i OZSS Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Maria Juzwa
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 08.05.2015
Data wprowadzenia: 08.05.2015
Data aktualizacji: 04.04.2019
Dokument wyświetlony razy: 21 307
Dokument aktualizowany razy: 7
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku