Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Opłaty sądowe
 

Opłaty sądowe

Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Wybrane opłaty z zakresu prawa o księgach wieczystych sądowe

Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

Wybrane opłaty kancelaryjne - karne


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - aktualna treść


Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stroną jest każdy uczestnik postępowania sądowego, w tym także świadek, biegły i tłumacz, a kosztami procesu są również koszty innych rodzajów postępowania.

Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:
• przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu
• w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju
• za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017 r.
• w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej i są generowane w formie tzw. e-znaków w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

Znaki opłaty sądowej (e-znaki) można nabyć:
• przez stronę internetową: www.oplaty.ms.gov.pl
• w kasie sądu (wydruk na etykietach samoprzylepnych lub na zwykłym papierze).

Wygenerowany znak opłaty sądowej (e-znak) ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Maksymalny nominał jednego e-znaku wynosi 10.000 złotych. Maksymalna ilość znaków w jednej transakcji wynosi 1.000. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

Interesant może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:
Interesant nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.
Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko.
Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to dołącza się wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

Zwrot e-znaku:
Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej za pośrednictwem portalu e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), portal ten umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
• bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.11.2010
Data wprowadzenia: 10.11.2010
Data aktualizacji: 14.10.2019
Dokument wyświetlony razy: 56 323
Dokument aktualizowany razy: 19
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku