Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Biuro Obsługi Interesanta - Czytelnia akt
 

Czytelnia akt

UWAGA: od dnia 7.11.2019 r. (czwartek) obsługa interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (czytelnia akt, udzielanie informacji, przyjmowanie korespondencji) odbywa się w nowej lokalizacji przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.


nowy numer telefonu do czytelni akt: 22 417 73 73


Czytelnia akt działa w ramach Biura Obsługi Interesantów.

Czytelnia akt jest czynna:
w poniedziałki od 8.30-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30


Akta do wglądu w czytelni akt (ul. Poligonowa 3) można zamawiać:
• telefonicznie pod numerem: 22 417 73 73,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl,
• lub osobiście w Czytelni.


W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o wcześniejsze umówienie terminu udostępnienia akt telefonicznie bądź mailowo.

Przed skorzystaniem z czytelni prosimy o zapoznanie się z Regulaminem czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

REGULAMIN
Czytelni akt
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
w Warszawie

1. Wgląd do akt sądowych, przez osoby do tego uprawnione, odbywa się w Czytelni akt, znajdującej się w sali nr 387, na III piętrze w korytarzu „M” budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy al. Solidarności 127.
Czytelnia akt stanowi część Biura Informacyjnego Sądu (BIS).

2. W Czytelni akt udostępnia się akta sądowe z Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, z wyjątkiem akt:

 • IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego, który przyjmuje interesantów w sekretariacie Wydziału w budynku Sądu przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie, pokój nr 404,
 • VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który przyjmuje interesantów w sekretariacie Wydziału w budynku Sądu przy ul. Ciasnej 6 w Warszawie, pokój nr 6.

Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności (sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy).

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa akt sądowych Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.

4. Nadzór nad funkcjonowaniem Czytelni akt sprawuje Kierownik BIS.

5. Czytelnia akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie jest czynna:

 • w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18.00, z tym, że czas przeznaczony na zapoznanie z aktami sądowymi upływa o godz. 17.45.

oraz

 • od wtorku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30, z tym, że czas przeznaczony na zapoznanie z aktami sądowymi upływa o godz. 15.30.


6. Złożenie zamówienia w Czytelni akt możliwe jest:

 • telefonicznie pod numerem: 22 440-10-80, 22 440 20 71
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl,
 • osobiście w Czytelni akt poprzez złożenie pisemnego zamówienia.

Składający zamówienie zobowiązany jest podać: imię nazwisko, status w sprawie, kontakt telefoniczny, e-mail, sygnaturę sprawy, nr i nazwę wydziału, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.

7. Wgląd w akta sądowe będzie możliwy po złożeniu zamówienia oraz w terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym a pracownikiem Czytelni akt i Kierownikiem Sekretariatu Wydziału. W przypadku wniosku o wgląd w dniu złożenia zamówienia czas oczekiwania na przekazanie akt sądowych do Czytelni akt może się wydłużyć do 2 h, chyba, że zachodzą przyczyny obiektywne uniemożliwiające dochowanie tego terminu, wówczas akta zostaną przekazane do Czytelni w możliwie najkrótszym czasie. O czasie oczekiwania na przekazanie akt osoba składająca zamówienie zostanie powiadomiona.

8. Akta sądowe, których udostępnienie nie jest możliwe z uwagi na:

 • brak akt w Wydziale,
 • pracę sędziego,
 • archiwum umiejscowione poza siedzibą Sądu,

udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika Czytelni akt z właściwym Kierownikiem sekretariatu Wydziału.

9. W dniu poprzedzającym termin rozprawy lub posiedzenia, w dniu rozprawy lub posiedzenia akta sądowe nie będą udostępniane.

10. Akta spraw sądowych mogą nie zostać udostępnione w okresie 3 dni roboczych po terminie rozprawy lub posiedzenia.

11. Zamówienia na przeglądanie akt sądowych złożone w poniedziałek po godz. 15:30, wtorek – piątek po godz. 14:30 realizowane są w dniu następnym lub w innym uzgodnionym terminie.

12. Na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wpisów dokonanych w programie Sawa pracownik Czytelni akt stwierdza, że osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt sądowych i wówczas dokonuje zamówienia:

 •  telefonicznie (jeżeli zamówienie ma być zrealizowane w tym samym dniu),
 • za pośrednictwem wewnętrznego systemu (jeżeli zamówienie ma być zrealizowane w kolejnych dniach).

13. W przypadku ewentualnych wątpliwości, co do udostępnienia akt, kwestia uprawnień ustalana jest przez pracownika Czytelni akt z kierownikiem sekretariatu Wydziału, a następnie składane jest zamówienie w Wydziale.

14. Pracownicy Czytelni akt, przed udostępnieniem akt do wglądu, zobowiązani są do  sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej status w sprawie, tj., czy jest stroną/uczestnikiem postępowania, pełnomocnikiem strony/uczestnika oraz czy w aktach znajduje się stosowne umocowanie.

Kierownik sekretariatu Wydziału odpowiada za przekazywanie akt sądowych zszytych lub połączonych inną techniką w sposób trwały, w których karty są ponumerowane.

16. Kierownik sekretariatu Wydziału odpowiada za terminowe przekazywanie akt sądowych do Czytelni akt.

17. Każdorazowo akta sądowe zwracane są do właściwego sekretariatu Wydziału.

18. Przed skorzystaniem z Czytelni akt interesanci mają obowiązek:

 • pozostawić okrycia wierzchnie w szatni,
 • pobrać numer w automacie do wydawania numerów, ustalającym kolejność obsługi. Korzystanie z Czytelni Akt jest możliwe dopiero po wyświetleniu się pobranego numeru na wyświetlaczu znajdującym się nad wejściem do Czytelni akt.
 • okazać pracownikowi Czytelni akt dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • złożyć czytelny podpis w karcie zawierającej rejestr osób przeglądających dane akta znajdującej się na wewnętrznej stronie obwoluty akt sądowych (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni akt),
 • stosować się do wskazówek porządkowych pracowników Czytelni akt.

19. Przeglądanie akt sądowych odbywa się wyłącznie w pomieszczeniu Czytelni akt, po zajęciu miejsca przy stanowisku wskazanym przez pracownika Czytelni akt. Osoba korzystająca z Czytelni akt ma prawo do zamówienia więcej niż jednych akt sądowych. Możliwe jest zapoznanie się jednorazowo tylko z jednymi aktami. W celu przejrzenia kolejnych interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane i wówczas udostępnione zostaną następne zamówione akta sądowe.
Wielotomowe akta sądowe udostępniane są sukcesywnie po dwa-trzy tomy.

20. W Czytelni akt można korzystać z własnych materiałów i sprzętu audiowizualnego lub informatycznego, po zgłoszeniu tej kwestii pracownikowi Czytelni akt i uzyskaniu jego zgody.

21. Osoba zapoznająca się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku nie ma prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie, w szczególności dokonywania samodzielnie kopii na własnych nośnikach, nagrywania zapisu sprzętem elektronicznym.

22. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia, wniesieniu stosownej opłaty. W kwestiach budzących wątpliwości, czy wydanie kserokopii z akt sądowych jest dopuszczalne, decyzję podejmuje Kierownik Sekretariatu Wydziału.
Wydanie kserokopii dokumentów w ilości do 15 stron realizowane jest , w Czytelni akt, w dniu złożenia stosownego wniosku. Natomiast wykonanie kserokopii powyżej wskazanej ilości powinno nastąpić w terminie 3 - 7 dni od daty złożenia wniosku (o ile wniosek nie dotyczy znacznej ilości kart) lub w innym wskazanym terminie i realizowane jest przez pracowników Sekretariatu Wydziału.

23. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach sądowych możliwe jest bez dodatkowej opłaty, po wypełnieniu stosownego wniosku, pod nadzorem pracownika obsługującego Czytelnię akt. W kwestiach budzących wątpliwości decyzje podejmuje kierownik sekretariatu Wydziału.

24. Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek ich poszanowania. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt sądowych poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek) oraz wynoszenie akt sądowych poza czytelnię.
Wszelkie zauważone uszkodzenia akt sądowych powinny być zgłoszone pracownikowi Czytelni akt.

25. W Czytelni akt obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych oraz spożywania posiłków i napojów.

26. Osoby przeglądające akta sądowe zobowiązane są do:

 • zachowania ciszy i niezakłócania uwagi (koncentracji) innych osób,
 • stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag pracowników Czytelni akt.

27. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz innych przepisów prawa.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 04.01.2013
Data wprowadzenia: 04.01.2013
Data aktualizacji: 12.11.2019
Dokument wyświetlony razy: 81 125
Dokument aktualizowany razy: 28
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku