Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Bielgi sądowi
 

Biegli sądowi


Spotkania Klubu Biegłego Psychologa - informacje


Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zaprasza do współpracy wszystkich specjalistów nauk medycznych, którzy chcą się podjąć pełnienia funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

treść komunikatu Wiceprezesa SOWP >>>


INFORMACJE DOT. SZKOLEŃ:

 • informacja o szkoleniu "Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji" - organizator BOMIS>>>ikona pdf
 • Informacja o szkoleniach dla biegłych sądowych z zakresu psychologii dot. opiniowania w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych - prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Studium Psychologii Sądowej 2018ikona pdf
 • Informacja dla osób pełniących funkcję biegłych sądowych o możliwości realizacji bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych>>>ikona pdf
 • Informacja Departamentu Zawodoów Prawniczych iDostępu do Pomocy Prawnej MS z 2.05.2018 r.  >>>Informacja Departamentu Zawodoów Prawniczych iDostępu do Pomocy Prawnej MS z 2.05.2018 r.
 • Informacja o szkoleniu "Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń..." >>>ikona pdf
 • Informacja o szkoleniu "RODO w pracy biegłego sądowego" >>>ikona pdf
 • Informacja o szkoleniach dla psychologów, biegłych sądowych w zakresie opiniowania w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych, prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii>>>PDF
 • informacja z 20.08.2018 r. o szkoleniach organizowanych przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP >>>ikona pdf

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawieikona pdf Lista biegłych sądowych - stan na 9 marca 2020 r.

pdfLista biegłych sądowych (uzależnienie od alkoholu) - stan na 10 marca 2020 r.

*zawarte w liście dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych


Informacje dot. wynagrodzenia biegłych sądowych:

 • podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa

 • aktualna kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł. (art. 9 ust.1 p.2a ustawy budżetowej na 2019 rok - Dz.U. z 2019 poz.198)

 • 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2013 r. poz. 518) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ► zob. treść pdf

 • stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej tj. od 22,90 do 32,39zł
 • w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat tj. 34,36 – 48,58zł
 • stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy:
 • - profesora 3,93% tj. 70,32zł
  - doktora habilitowanego 3,08% tj. 55,11zł
  - doktora 2,55% tj. 45,63zł
 • w przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
 • - za tłumaczenie z j. migowego oraz innych środków komunikowania 1,69% tj. 30,24zł
  - za tłumaczenie na j. migowy oraz inne środki komunikowania 2,21% tj. 39,55zł


stanowisko Ministra Finansów w kwestii wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne (informacja Ministra Sprawiedliwości z 22.09.2015) >>>pdf


oświadczenie podatkowe (druk) >>>ikona pdf

oświadczenie dot. kosztów podróży wolnych od podatku dochodowego >>>znaczek word


Biegli sądowi - podstawowe informacje

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. wniosek do  Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym ze wskazaniem zakresu ustanowienia [pobierz],
 2. kwestionariusz osobowy lub c.v. zawierające adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia [pobierz],
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kserokopię specjalizacji i prawa wykonywania zawodu, w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych,
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu w jakim kandydat chciałby zostać ustanowiony biegłym sądowym,
 6. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu oraz oświadczenia:
 7. - czy jest prowadzone przeciwko Panu/i postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

  - czy uprawnienia zawodowe nie zostały Panu/i ograniczone bądź zwieszone,

 8. opinię z zakładu pracy w przypadku zatrudnienia,
 9. w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 10. opinię z organizacji zawodowych w przypadku przynależności,
 11. oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji biegłego sądowego,
 12. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 13. oświadczenia, czy jest przeciwko Panu/i prowadzone postępowanie karne,
 14. oświadczenia, czy ubiegał się Pan/i o pełnienie funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
 15. oświadczenia, czy pełni (bądź pełnił/a) Pan/i funkcję biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
 16. oświadczenia, czy był Pan/i powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (jeśli tak, to proszę o wskazanie organów i sygnatur spraw),
 17. oświadczenia, czy należy Pan/i do organizacji zawodowej,
 18. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 22 417 74 29

Składając kserokopie dokumentów należy okazać ich oryginały oraz przedstawić do wglądu dowód osobisty dla potwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym.


Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł., przewidzianej w pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.), zgodnie z którą obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie składającej wniosek o ustanowienie biegłym sądowym (art. 5 ust. 1), o ile nie zachodzą wobec niej okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1).

Od 1 stycznia 2020 r., w mieście stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy kierować opłatę skarbową tj.:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Informacja dla biegłych sądowych w sprawie ubiegania się o ustanowienie na kolejną kadencję

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego. Wniosek o  ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję najlepiej złożyć na ok. 3-miesiące przed jej upływem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o ustanowienie na kolejną kadencję [pobierz],
 2. kwestionariusz osobowy [pobierz],
 3. aktualną informację o niekaralności,
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
 5. dowód osobisty wyłącznie do wglądu,
 6. kopie ewentualnych zaświadczeń z odbytych kursów i szkoleń w trakcie trwania kadencji biegłego, 
 7. opinię z zakładu pracy w przypadku zatrudnienia,
 8. opinię z organizacji zawodowych w przypadku przynależności.

Zgłoszenie zmiany danych kontaktowych

Biegły winien informować sąd o każdej zmianie adresu, telefonu czy adresu poczty elektronicznej. Informację można przekazać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznie do Oddziału Administracyjnego.

Przerwa w pełnieniu funkcji

Biegły jest zobowiązany poinformować Prezesa Sądu o przerwie w pełnieniu funkcji biegłego dłuższej niż okres 3 miesięcy. Jeśli okres przerwy jest krótszy niż 3 miesiące biegły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie sądów, które zleciły wydanie opinii lub wezwały na termin rozprawy.

Koszty zwrotu akt sądowych

Koszty zwrotu akt do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera ponosi biegły.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 15.09.2006
Data wprowadzenia: 15.09.2006
Data aktualizacji: 10.03.2020
Dokument wyświetlony razy: 54 890
Dokument aktualizowany razy: 200
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku