Niedziela, 29 maja 2022 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator - Pomoc prawna
 

Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19


Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, kombatantom, weteranom, osobom, które ukończyły 65 rok życia lub nie ukończyły 26 lat, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych na terenie całego kraju (ponad 1500 punkty, minimum 2 w każdym powiecie).

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • udzieleniu porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych:

1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższe informacje o nieodpłatnych usługach pomocowych dostępne na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

oraz:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-informacje-o-darmowej-pomocy-prawnej

tekst ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej>>>ikona pdf

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Warszawy (ze strony Urzędu Miasta Warszawy http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie)>>>ikona pfd


Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawna na terenie Warszawy

PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich  http://www.rpo.gov.pl/
Biuro:
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 
tel.  22 55 17 700
fax:  22 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w  godzinach od  9.00 do 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811


Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhr.pl/
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: 22 828 10 08
828 69 96
556 44 40
fax: 22 556 44 50
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl  

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Fundacja Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl/
siedziba główna:
ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel.: 22 622 25 17
tel./fax: 22 652 01 17
e-mail temida@cpk.org.pl

porady prawne porady.prawne@cpk.org.pl
porady psychologiczne porady.psychologiczne@cpk.org.pl
wolontariat wolontariat@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka  http://www.kopd.pl/
Centrum Interwencyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka

pomoc można uzyskać:

- osobiście (po uprzednim umówieniu telefonicznym lub listownym), w siedzibie KOPD:
ul. Hoża 27a lok. 5, III piętro, 00-521 Warszawa

- telefonicznie: 22 626 94 19
                           fax: 22 745 71 80

- listownie – drogą pocztową lub e-mailem na adres: kopd@kopd.pl
godziny pracy Centrum Interwencyjnego: pon.-pt. godz. 9.00-17.00

Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/
Biuro:
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
fax: 22 629 60 79
Biuro jest czynne:
- od poniedziałku do piątku: 08.15-16.15

telefon informacyjno-interwencyjny:
22 696 55 50
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Fundacja Dzieci Niczyje http://www.fdds.pl/

Fundacja „Dzieci Niczyje” prowadzi w Warszawie 2 placówki świadczące pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:
1. Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. 22 616 16 69,
e-mail: cdir@fdds.pl

2. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel. 22 826 88 62,
e-mail: cpd@fdds.pl  

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” http://www.niebieskalinia.pl
ul. Korotyńskiego 13
02−121 Warszawa

infolinia 800-120-002 (całą dobę)

Poradnia telefoniczna "Niebieskiej Linii":  22 668 70 00 (dni powszednie w godz. 12.00 - 18.00)

telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 (wt. i pt., w godz. 17 -21)

e-mail:niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedz.w godz.13-15)

Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw http://www.um.warszawa.pl/node/4600

Urząd m.st. Warszawa
Biuro Polityki Społecznej
Zespół ds.Pomocy Ofiarom Przestępstw 
ul. Zakroczymska 6
00-225 Warszawa

tel.: 22 635 77 62

e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

Lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z przyporządkowaniem właściwości apelacyjnej oraz wizytacyjnej

(bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i informacyjna)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla miszkańców m.st. Warszawa - ze strony urzędu miasta Warszawa


POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich http://bpo.warszawa.pl/
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
telefon: 22 828 12 95
e-mail:bpowarszawa@gmail.com


Fundacja Academia Iuris http://www.academiaiuris.pl/
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa

grafik dyżurów Poradni Prawnych Fundacji

Kontakt z biurem Fundacji:
tel. 22 498 72 30
e-mail: biuro@academiaiuris.pl


Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim  http://www.akademickaporadniaprawna.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 109
00-927 Warszawa
tel. 22 826 49 99, 22 826 56 13

e-mail: biuro@akademickaporadniaprawna.pl
dni i godziny pracy biura
pon.- pt. w godz. 9-16 (październik - maj)


Studencka Poradnia Prawna (SPP)
przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS

ul. Chodakowska 19/31; pokój nr 207
03-815 Warszawa
tel.: 22 517 96 14, 22 517-98-71

informacje o dniach i godzinach dyżurów dostępne na stronie internetowej:
http://www.swps.pl/warszawa/wydzial-prawa/studencka-poradnia-prawna      
(lipiec, sierpień, wrzesień – Poradnia jest nieczynna)

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna http://poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl/
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bl.17
01-938 Warszawa
III piętro, pokój numer 1765

telefon: 22 569 97 30

poradniaprawnawpia@uksw.edu

INNEStowarzyszenie "Alter Ego"  http://www.alter-ego.org.pl/
ul. Wiślana 7
05-077 Warszawa-Wesoła
tel./fax: 22 760 86 40
e-mail: alterego@free.ngo.plCentrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
http://www.niepelnosprawni.info

tel. 505 602 562
e-mail: integracja@integracja.org

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

Collegium Iuridicum II
pokój nr 3.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel./fax: 22 552-59-23
e-mail: mediacje@uw.edu.pl

stałe dyżury:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 - 13.00 ( w czasie roku akademickiego).

 

darmowa pomoc prawna - portal informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

portal internetowy powiatowych centrów pomocy rodzinie

http://www.pcpr.info/

 

 serwis internetowy ośrodków pomocy społecznej

http://www.ops.pl/

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom - Warszawa

ul. Ordynacka 9, lokal 21, 2 piętro
00-364 Warszawa
tel./fax.: 22 828 50 54

 

Ogólnomiejska Strona Informacyjna
o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy
(porady prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, pedagogiczne)
 http://poradnictwo.waw.pl« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 07.05.2008
Data wprowadzenia: 07.05.2008
Data aktualizacji: 07.04.2020
Dokument wyświetlony razy: 26 119
Dokument aktualizowany razy: 25
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku